Posted

cartoon-by-stephen-dantes

 

Misyé Gouvèdman by Stephen A. Dantes

 

Misyé Gouvèdman
Misyé pwèmyé minis
Madanm Gouvènè
Misyé mèt lékòl
Misyé polis épi sé avoka sala ki pli bava pasé Wa èk Wen Lawòz an mwa Awou

 

Ou vini mété VAT ba’nou
Ou di sé pou’w endé malawé kon mwen
Ou di sé pou’w ennékòz mwen genyen an pen

 

Mé misyé minis
Di mwen ki jou ou vini mandé mwen pèmisyon
Di mwen ki jou ou palé ba’mwen èk mandé mwen, an maléwé,
Mwen, an vèmin légliz,
Mwen, an botin mizè,
Mwen, ma kòkòt Flanbo épi Léba
Di mwen ki jou

 

Mwen sé an maléwé
Jou dan jou mwen ka pléwé pas ki lavi sala ka wan mwen kon zonbi
Batiman fig paka navijé gwan dlo kon tan lontan
Sé toris èk jan blan ki ka kouwi péyi a

 

Pou fè bagay pli twis
La ni mizi boug fou san lanmityé ki ka wan lavi sent lisyen mizéwab
Mizi fanm ki dézolé
Mizi manmay ki désèvlé
Mizi moun sistèm jistis sala ja fè tèlman méchansté
Mizi pasta ki ka kontolé malpwòpté andidan légliz yo
Mizi polis ki sé gògè wonm èk ka déwèspèkté la lwa
Adan yo ka fimen plis mariwòna pasé boug savan ki paka twavay
Mizi chofè ki ka mandé manmay lékòl vis pou lajan
Mizi débann mako ki ka anvyolé sé jenn fi péyi-a

 

Wi misye minis
Sa sé sa péyi nou-an yé
Sa sé menm Sent Lisi-a manman’w èk gwan-manman gwan manman’w té ka tiyé mété pou, lè sé solda Fwansé  épi Anglé-a té ka goumen pou katòz fwa
Sa sé menm Sent Lisi-a ki wè èslavaj

 

Mé lè nou fini,
Nou ka bay gouvèdman ki fini tèlman mépwi
Èk sa ki yé
Nou ka glowifyé èk pwézòvé
An menm di tan-an
Maléwé yo ka pijé èk pilé
Ka manstipé èk mal twété
Lajan nou yo ka gaspiyé
Genyen kay, machin èk bèl bagay
Me Wèskonsabilité yo,
Yo ja obliyé
Papa yo, papa péyi-a, papa nou,
Yo ka widjèkté èk jété
Lé pòv yo ka pèsikité lè yo mété lwa nèf ki ka sipòté
Go nonm tiyé mété épi ti nonm

 

Wi
Mwen ka blanmé’w misyé gouvèdman
Mwen ka blanme’w
Twant-twa lanné andépandans èk mizi gèto, ti kay zasyèt andan lawi gwan vil
Twant-twa lanné épi la ni fanmi ki pa ni tiyo sitèn,
pa ni kouwan,
pa ni téléfon,
pa ni chimen pou mouté mòn labou, maykay
Ou ja obliyé bitasyon koté fig sé té lavi diwan
Ou ja widjèkté manmay savann ki ni pou vansé lawivyè èk maché mòn pou twapé lékòl
Èk ou ka kité nonm san anbisyon bat fanm-yo san swen ich ki yo fè èk manman-an lè lanmou èk vis-la té dou
Di mwen koté ou yé misyé minis
Ès ou paka wè sé bagay sala
Ès ou paka wè mannyè sa ka détwi péyi-a
Ès ou paka wè chak gouvèdman ki vini ka anvyolé péyi-a konmsidé sé an gwatèl lanmou nou ni an pwèl mizè nou

 

Wi
Mwen ka blanmé’w misyé gouvèdman
Èk lè ilèksyon wivé ankò mwen kay ba’ou tikwa
Mwen ki mété’w an chèz sa la
èk  sé mwen ki kay tiyé’w
Pyès gouvèdman ki vini fè pyès malpwoté anko, mwen ka fouté’y tikwa èk mété’y dèwo
paskè bagay sa la kay  tjwé an maléwé
nou pyès pani twavay pou sipoté sèvèl nou, ek manjé
Bagay ka vini mové!

 

(from eBook, Creole Chapbook 2012)
Buy Creole Chapbook

468 ad